STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KUBUŚ"

05-071 DŁUGA SZLACHECKA, UL.POPIEŁUSZKI 53, HALINÓW

 

Galeria Zdjęć

Projekty

„Raz, dwa, trzy, ćwicz i ty” I edycja 2018

        Od 14 marca 2018 Stowarzyszenie realizuje program rehabilitacyjny
„Raz, dwa, trzy, ćwicz i ty„ .

Zadanie współfinansowane ze środków GMINY HALINÓW .

Idea przewodnią programu jest pomoc rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością. W ramach projektu dla 17 podopiecznych Stowarzyszenia , zamieszkałych na terenie gminy Halinów zaplanowano rehabilitację w Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” .Dla każdego uczestnika dostosowano cykl rehabilitacyjny składający się z dziesięciu indywidualnych wizyt. Ćwiczenia zostały poprzedzone konsultacjami z lekarzem i dostosowane do dysfunkcji i schorzeń uczestników programu. Celem realizacji programu jest poprawa funkcji ruchowych naszych podopiecznych.

Zadanie realizowane będzie do 30.06.2018r .


Mistrz dobrych manier

        Od 1 kwietnia 2014r. Stowarzyszenie realizuje program edukacyjno-terapeutyczny „Mistrz dobrych manier”. Projekt współfinansowany przez POWIAT MIŃSKI.

Celem głównym jest kształtowanie kulturalnych nawyków i zasad savoir vivr’u.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia i spotkania mające na celu m.in. ;
• Kształtowanie właściwych nawyków grzecznościowych,
• Utrwalanie wiedzy z zakresu zasad obowiązujących przy stole,
• Poprawne i estetyczne nakrywanie stołu,
• Kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych związanych z kulturą spożywania posiłków, a także:
• Wzmacnianie własnej wartości.

Dla uczestników projektu zaplanowano:
- cykl zajęć edukacyjnych,
- warsztaty plastyczne,
- zajęcia warsztatowe dot. savoir vivr’u ,
- zajęcia praktyczne połączone z wypiekiem pizzy w pizzerii „ Pizza Stacja”,
- piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka „… bo ja Cię kocham Mamo …”.

Dobre maniery, poprawne zachowanie to przede wszystkim życzliwość,
tolerancja i opanowanie emocji. Chcemy, aby te cechy i nawyki nie były obce naszym podopiecznym. One chcą być wzorowe. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna pochwały. Stąd pomysł realizacji powyższego projektu.„Szczęśliwa rodzina…” projekt współfinansowany przez POWIAT MIŃSKI.

        Projekt skierowany do podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin.

ZW ramach projektu od 01.09.2013r. prowadzone są warsztaty edukacyjne (60 godz.), plastyczne (60) i wokalno muzyczne (48), odbywają się także spotkania rodziców z terapeutami. W październiku zaplanowano piknik rodzinny „Happy Family”, a na zakończenie projektu odbędzie się konkurs plastyczny i wystawa prac.

Prowadzone zajęcia i spotkania mają na celu integrację środowiska, wzajemne przekazywanie informacji i wsparcie psychiczne, ale przede wszystkim przyswajanie wiedzy przez naszych podopiecznych nie tylko w sposób tradycyjny.


Od 1 czerwca 2013r. stowarzyszenie realizuje projekt „Bądź przy mnie …Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych z gminy Halinów” , projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Projekt współfinansowany przez Gminę Halinów.

Program edukacyjno-terapeutyczny „Bądż przy mnie….” skierowany jest do niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży, zamieszkałych na terenie gminy Halinów orza ich pełnosprawnych rówieśników.

Ideą przewodnią programu jest integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci oraz wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.W tym celu w siedzibie stowarzyszenia odbywają się:

- cykl zajęć edukacyjnych
- zajęcia plastyczne
- zajęcia wokalno-muzyczne

W ramach projektu zaplanowano także piknik rodzinny.

Realizacja projektu pozwoli rozwinąć wiele kompetencji poznawczych dzieci objętych terapią, a spotkania pozwolą na niwelowanie poczucia wyobcowania w środowisku lokalnym.


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zaprasza dzieci i młodzież z Długiej Szlacheckiej
do udziału w projekcie :

„Bądź przy mnie… Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Halinów” w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym„ .

Projekt współfinansowany przez Gminę Halinów

W ramach projektu zaplanowano;
- cykl zajęć edukacyjnych
- zajęcia plastyczne
- zajęcia wokalno-muzyczne
- piknik rodzinny.

Szczegółowych informacji udziela p. Urszula Puniewska – tel. 668 463 759
i p. Sylwia Szeląg – tel. 600 912 144 . Informacje można także uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia - Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki 53 w każdą sobotę w godz. 10.00 – 14.00 lub piątki w godz. 18.00 – 19.30.

Serdecznie zapraszamy


„W bajkowym świecie”

        „W bajkowym świecie” – wycieczka edukacyjno-integracyjna do Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie w dniach 15.09.-16.09.2012r.
Wycieczka współfinansowana przez PCPR w MińskuMazowieckim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

-zapraszamy do galerii-


Farma Iluzji

        03 czerwiec - wycieczka integracyjno-edukacyjna na "Farme iluzji" w ramach realizowanego projektu nr POKL.07.03.00-14-188/10 pt. "Integracja osób niepelnosprawnych z ich pelnosprawnymi rówiesnikami szansa na aktywne uczestnictwo w zyciu spolecznym".
W wycieczce uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia beneficjenci projektu, ich rodzice, rodzenstwo i terapeuci prowadzacy warsztaty w w/w projekcie wspólfinansowanym ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego.

-zapraszamy do galerii-


Seksualnosc osób niepelnosprawnych

        18 maja w siedzibie Stowarzyszenia w Dlugiej Szlacheckiej ul.Popieluszki 53 odbyla sie konferencja "Seksualnosc osób niepelnosprawnych" w ramach realizowanego projektu nr POKL.07.00-14-188/10 pt. "Integracja osób niepelnosprawnych z ich pelnosprawnymi rówiesnikami szansa na aktywne uczestnictwo w zyciu spolecznym". Prelegentka konferencji byla dr.Anna Prokopiak z UMCS w Lublinie.W konferencji uczestniczyli rodzice dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej.    Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” realizuje projekt pn. „Integracja osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Celem ogólnym projektu jest stworzenie lepszych warunków uczestnictwa osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności poprzez integrację osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi mieszkańcami gminy Halinów.
    Do realizacji celu głównego przypisane zostały cele szczegółowe obejmujące m.in:
– uświadomienie społeczności lokalnej problemów niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin;
– wyciszenie i rozładowanie napięć emocjonalnych poprzez obcowanie z muzyką i zajęcia relaksacyjne;
– zdobywanie nowych doświadczeń poprzez zawieranie znajomości i działania integracyjne;
– rehabilitację zdrowotną i społeczną;
– kształtowanie umiejętności organizacji czasu;
– współpracę niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;
– kontynuację działań podejmowanych wspólnie z wolontariuszami po zakończeniu projektu;
– wyzwalanie pozytywnych emocji i eliminowanie negatywnych.
    W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 osób (dzieci niepełnosprawne wraz
z rodzeństwem i ich rodzicami oraz chętni wolontariusze), w tym 19 osób niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Kubuś”.
    W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. w ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z muzykoterapii-zajęcia relaksacyjne w łącznej ilości 48 godzin, warsztaty z pedagogiem
w łącznej ilości 120 godzin oraz warsztaty plastycznej w łącznej ilości 120 godzin.
W ramach projektu zaplanowane są również dwie wycieczki edukacyjno-terapeutyczne oraz dwie konferencje dla rodziców. Dla potrzeb integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi zaplanowano dwie imprezy integracyjne. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie poznanie się dwóch światów (ludzi pełnosprawnych i tych z deficytami). Wpłynie to na ograniczenie barier psychicznych i fizycznych, podwyższenie samooceny i usprawnienie fizyczne, co ma bardzo duży pozytywny wpływ na ogólną rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie od września 2010r realizuje projekt „Razem poznajemy świat” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu wrzesień-listopad 2010r.
W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjne i teatralne dla 15-ściorga dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tematyka warsztatów dotyczy poczucia przynależności do regionu – do „Małej Ojczyzny” jaką jest powiat miński. W tym celu stosowane są różne formy, metody i środki umożliwiające realizację zamierzonych celów. Efektem działań będzie prezentacja dorobku w formie inscenizacji teatralnej i wystawa prac dzieci.

Warsztaty edukacyjne i teatralne prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia – Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki 53.

Zarząd


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” realizuje projekt „Mój dom, moja miejscowość, mój region…wczoraj i dziś” program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci
młodzieży niepełnosprawnej.


Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
– kwota dofinansowania - 4.000zł (cztery tysiące złotych).


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
– kwota dofinansowania – 6.000zł (sześć tysięcy złotych).


Harmonogram prac:


Zajęcia z terapeutą „Mój dom, moja okolica – wczoraj i dziś” (70 godz.) od maja do grudnia 2009.


Zajęcia plastyczne (50 godz.) od czerwca do grudnia 2009.


Sesja rekreacyjno-dydaktyczna „Dinozaury – kto to taki?”
24.06.2009.


Sesja terapeutyczno-edukacyjna „Jak żyli nasi przodkowie?”


Konkurs plastyczny „W świecie dinozaurów” czerwiec 2009


Publikacja w numerach lokalnej prasy lipiec-sierpień 2009.


Omówienie realizacji programu i podsumowanie grudzień

2009.


Zarząd Stowarzyszenia

 

 
1% Podatku
  • Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia "KUBUŚ"
    w ten sposób wspierasz naszą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  •      KRS 0000173131

Darczyńcy

Dziękujemy